Formål & basis

Østfoldkirken ('ØK') er en frittstående, offentlig registrert og godkjent, lokal menighet. Vårt formål er å forkynne og opphøye Jesus Kristus og arbeide for å styrke og utvikle den enkelte til å bli en Jesu disippel.  

Derfor er det følgende en viktig del av arbeidet vårt og en del av vår grunnleggende teologi:

Kirke & fellesskap

Vi tror at alle troende er en del av den globale kirken, men alle kristne trenger også å finne sin plass i en lokal menighet, et åndelig hjem, hvor de kan komme under hyrdeansvar, være en del av et fellesskap, få undervisning og vokse i sin kristne tro.  

Kirken er ikke en bygning, men mennesker som lever tett på Gud og hverandre. Gud blir synlig når vi lever åpne, troverdige og inkluderende hverdagsliv, og samles som storfelleskap til gudstjenester. Kirke er ikke bare noe vi går til, men et liv vi lever; 'En Bedre Hverdag.'

ØK vil være et varmt, åpent og inkluderende fellesskap som kaller mennesker til å tro på, tilbe og følge Jesus Kristus, og tjene andre mennesker.  Vi vil være kreative og aktive i å presentere det kristne budskapet på en måte som reflekterer Guds karakter og betjener mennesker.   Vi tror at Gud har gitt hver og en av oss gaver og evner som er ment for en høyere hensikt, og vi vil derfor legge til rette for at kirkens medlemmer kan forvalte og bruke sine talenter så vi sammen kan fremme Guds hensikt gjennom den lokale kirken.

Undervisning & forkynnelse

Vi tror at den lokale kirken er Guds arbeidsredskap på jorden – et fellesskap av troende mennesker som er overgitt til Guds ord og søker å formidle evangeliet om Jesus til verden.  Vi tror at Bibelen er Guds Ord, og er den øverste og endelige autoritet i alle spørsmål som gjelder kristen tro og livsførsel.  Hele Bibelen må leses i lys av sitt sentrum, evangeliet om Jesus Kristus. Det gamle testamente må forstås i lys av Det nye testamente.

Treenigheten

Vi tror på en evig Gud som er skaperen av alle ting. Han eksisterer i tre personer: Gud Fader, Gud Sønnen og Gud Den Hellige Ånd.   Han er kjærlig og hellig.   Vi tror at Gud er verdig all ære og tilbedelse.   

Frelse

Frelse er Guds gave gitt til alle mennesker gjennom Jesus Kristus. Frelse kan ikke oppnås ved egne gjerninger, men vi blir frelst ved nåde alene, ved troen på Jesus.  Vi tror at synd har skilt hver av oss fra Gud og hans hensikt med våre liv.  Vi tror at Herren Jesus Kristus som både Gud og menneske er den eneste som kan forsone oss med Gud. Han levde et syndfritt og eksemplarisk liv, døde på korset i vårt sted, og stod opp igjen for å bevise sin seier og styrke oss for livet. 

Enhet

ØK sine medlemmer arbeider sammen i kjærlighet og enhet, med hovedhensikt å opphøye Jesus og gjøre Gud synlig i sine omgivelser. Kirken er et fellesskap av alle de som bekjenner troen på Jesus Kristus som sin frelser og Herre. Som kristne er vi kalt til å styrke og bevare enheten i Jesu Kristi kirke.

Dåp og Den Hellige Ånd

Vi tror at for å leve et hellige og rike liv, som er Guds hensikt med oss, trenger vi å bli døpt i vann og bli fylt med Den Hellige Ånd. Dåpen er en begravelse av det gamle livet og en oppstandelse til å leve et nytt liv sammen med Jesus.  

Vi tror at Ånden fornyer kirken i sannhet og visdom, tro, hellighet, kjærlighet og kraft. Vi tror at Gud har gitt hver enkelt av oss alt vi behøver for at vi skal kunne oppfylle det som er målet med våre liv, som er å tilbe Gud, oppfylle vår rolle i Kirken og tjene samfunnet vi lever i. 

Velsignelse & helbredelse

Vi tror at Guds kjærlighet berører hele menneskelivet med alle dets aspekter, både åndelig, fysisk, sosialt og materielt.  Forsoningen inneholder gjenopprettelse for hele mennesket, ånd, sjel og kropp.


MEDLEMSKAP & ORGANISERING

Medlemskap

Alle som vil kan være medlemmer av ØK, så lenge de gir sin tilslutning til menighetens formål og basis.

Organisering

Pastorer: Ledende pastor / pastorer, her forstått som et ektepar som sammen fungerer som pastorer, er menighetens visjons-bærere og åndelige ledere og står i spissen for menigheten. Ledende pastor / pastorer utvelger pastorrådet og styret.

Pastorrådet: Pastorrådet består av pastorene i Østfoldkirken som har åndelig ansvar for medlemmene sammen med ledende pastorpar.

Styret: Styret består av 5 – 7 medlemmer og en av de ledende pastorene er styreleder. Styrets primære oppgave er den økonomiske og juridiske forvaltningen av menighetens virksomhet og styret står ansvarlig innfor Brønnøysundregistrene.  Det er utarbeidet egne vedtekter for styret, som kan fås på forespørsel. Styremedlemmene velges på en 12 måneders fornybar basis.

Årsmøte
Det avholdes årsmøte i ØK, og alle medlemmer skal motta innkalling.  På årsmøtet informeres det om ØK sitt regnskap og årsmelding, og eventuelt om andre saker av betydning for medlemmene. Formålet med møtet er å informere og inspirere. Innkallingen, sammen med regnskap og årsmelding og eventuelt andre relevante dokumenter, sendes ut senest to uker før årsmøtet. 

Klagebehandling
Det er et hovedansvar for kirkens ledelse å tilrettevise, si opp eller ekskludere personer som i ord eller handling opptrer i strid med kirkens formål og basis, eller som misbruker sin stilling. For å ivareta åpenhet og enhet i kirken vil klager bli behandlet på en rask og best mulig måte. Prosessene rundt klagebehandling er som følger: 

1) Ledende pastor / pastorer: Behandles i styret. Dersom styret beslutter, kan det innkalles til et ekstraordinært styremøte hvor også pastorrådet deltar. Pastorrådet gis i denne sammenheng stemmerett.

2) Andre pastorer (i pastorrådet): Behandles av ledende pastor / pastorer. 

3) Styremedlemmer: Behandles av styret sammen med ledende pastor / pastorer. 

4) Medlemmer av kirken: Behandles av styret. 

Økonomi

Det forventes at medlemmene ser og erkjenner et økonomisk ansvar. Menigheten baserer seg i hovedsak på inntekter og gaver, og alle medlemmene oppmuntres til å gi tiende av alle inntekter og gaver. 

Endring av vedtektene

For endringer i vedtektene kreves to tredjedels flertall på årsmøtet. 

Vedtektene er vedtatt av årsmøte i Østfoldkirken 7.6.2016 og 31.5.2017. Se protokoll fra årsmøte i Østfoldkirken for 2016 og 2017.